Rosja.pl - zobacz oferty turystyczne w Carska Rosja, ,  - rezerwuj udane wakacje i noclegi
Od 1999 roku skorzystało z naszych usług 90 000 osób
Świat Tysiąca Marzeń : Grupa TravelOne.pl > Rosja.pl  >  Lista ofert  >  Carska Rosja, Rosja
Trwa potwierdzanie dostępności oferty, proszę czekać...
UWAGA! Przed dokonaniem rezerwacji sprawdź termin
ważności dokumentów.
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy!
          
 
  • 1.wyszukiwanie ofert
  • 2. szczegóły oferty
  • 3. zamówienie

Carska Rosja, Rosja

Rosja (pokaż mapę)
Kod oferty: RUECTR-MOW601
dodaj do schowka
cena za osobę od:
zawiera:transport, zakwaterowanie, wyżywienie według programu, ubezpieczenie KL i NW
nie zawiera:cena zawiera wszystkie opłaty
zobacz opis
drukujbezpośredni link do oferty »Poleć
transport:
wyjazd z:
terminy:
długość pobytu:
wyżywienie:
dorośli:
podróż z dziećmi
Rezerwuj z Gwarancją Najniższej Ceny! Touroperator:
DODATKOWE INFORMACJE
rezerwacja telefoniczna
71 771 76 21
rezerwacje@travelone.plCzynne:
Poniedziałek-Piątek: 8-21
Sobota-Niedziela: 9-21

Carska Rosja, Rosja

Wczasy w: > Wyc. objazdowe > Wyc. objazdowe

Nazwa wg organizatora:


Carska Rosja

Kategoria:

***

Region:

Rosja

Opis:

<div><strong>SANKT PETERSBURG - MOSKWA</strong><strong><br /><br />Dzie&#324; 1. Warszawa - Sankt Petersburg.</strong> Wylot z lotniska Ok&#281;cie w Warszawie. Przylot do Sankt Petersburga (dawny Leningrad). Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.<strong><br /><br />Dzie&#324; 2. Sankt Petersburg.</strong> &#346;niadanie. Zwiedzanie g&#322;&#243;wnych zabytk&#243;w miasta wzniesionego przez cara Piotra I Wielkiego nad brzegami Newy. Zobaczymy m. In. Newski Prospekt - g&#322;&#243;wn&#261; alej&#281; metropolii, sob&#243;r &#347;w. Izaaka i katedr&#281; Kaza&#324;sk&#261;, dziedziniec Pa&#322;acu Zimowego, gmach Admiralicji. W przerwie zwiedzania czas na lunch. Nast&#281;pnie zobaczymy najstarszy budynek w mie&#347;cie - Twierdz&#281; Pietropaw&#322;owsk&#261; z majestatyczn&#261; katedr&#261; &#347;w. Piotra i Paw&#322;a (zwie&#324;czon&#261; 122-metrow&#261; iglic&#261;), w kt&#243;rej znajduj&#261; si&#281; groby car&#243;w, m.in. &#346;w. Aleksandra II oraz &#347;w. Miko&#322;aja II. W murach twierdzy znajduj&#261; si&#281; dwie bramy: Brama Piotrowska oraz Brama Newska. Obiekt posiada wielobarwn&#261; iluminacj&#281;, fotografowan&#261; szczeg&#243;lnie podczas &#8222;bia&#322;ych nocy&#8221;. Nocleg.<strong><br /><br />Dzie&#324; 3. Sankt Petersburg (Ermita&#380;).</strong> &#346;niadanie, a nast&#281;pnie wycieczka do Ermita&#380;u - jednej z najwi&#281;kszych galerii sztuki na &#347;wiecie, w kt&#243;rej znajduje si&#281; ok. 4 mln eksponat&#243;w. Muzeum mie&#347;ci si&#281; w pi&#281;ciu pa&#322;acach, a jego nazwa pochodzi od skromnego pa&#322;acu zimowego Piotra I, przemienionego w galeri&#281; sztuki przez caryc&#281; Katarzyn&#281; II. Po po&#322;udniu czas wolny na samodzielne spacery po XIX wiecznej stolicy Imperium Rosyjskiego. Nocleg.<strong><br /><br />Dzie&#324; 4. Sankt Petersburg &#8211; Carskie Sio&#322;o - Moskwa.</strong> Po &#347;niadaniu wyjazd do Carskiego Sio&#322;a &#8211; przepi&#281;knego barokowego kompleksu pa&#322;acowo &#8211; parkowego z XVIII-XIX w. &#160;za&#322;o&#380;onego przez Katarzyn&#281; I, a nast&#281;pnie rozbudowywanego przez kolejnych w&#322;adc&#243;w Imperium (m. In. El&#380;biet&#281;, Katarzyn&#281; II, Miko&#322;aja I) wg projekt&#243;w najlepszych w&#322;oskich architekt&#243;w. To tu znajdowa&#322;a si&#281; s&#322;ynna Bursztynowa Komnata, wywieziona przez Niemc&#243;w w czasie II wojny &#347;wiatowej. Dzi&#347; mo&#380;emy podziwia&#263; tylko jej replik&#281;. Cz&#281;&#347;&#263; ogrodowa dzieli si&#281; na 3 kompleksy &#8211; francuski, angielski oraz Zwierzyniec z chi&#324;sk&#261; wiosk&#261;. Przejazd na stacj&#281; kolejow&#261;, na poci&#261;g do Moskwy (poci&#261;g nocny, 2 klasa, miejsce w przedziale 4 osobowym).<strong><br /><br />Dzie&#324; 5. Sankt Petersburg - Moskwa.</strong> Po przyje&#378;dzie na miejsce rozpocz&#281;cie zwiedzania stolicy Rosji z okien autokaru, &#160;obaczymy m. in. Plac Czerwony, a tak&#380;e secesyjn&#261; i postsowieck&#261; architektur&#281; centrum miasta. Nast&#281;pnie Monastyr Nowodziewiczy, wybudowany w 1524 roku na pami&#261;tk&#281; zdobyci Smole&#324;ska, kt&#243;ry w 1612 by&#322; &#347;wiadkiem bitwy wojsk polskich hetmana Chodkiewicza z wojskami Po&#380;arskiego. Pod koniec XVII w klasztor przebudowano na rezydencj&#281; carsk&#261;. Przejazd do hotelu i po po&#322;udniu czas wolny. Zakwaterowanie i nocleg.<strong><br /><br />Dzie&#324; 6. Moskwa.</strong> Po &#347;niadaniu zwiedzanie Kremla. Dawna siedziba w&#322;adc&#243;w Moskwy stanowi unikalny kompleks zabytkowych budowli obejmuj&#261;cy liczne pa&#322;ace, sobory i cerkwie. Otoczona w ko&#324;cu XV w. wysokimi murami ceglanymi z 18 basztami stanowi wizyt&#243;wk&#281; Moskwy, jest jedn&#261; z najbardziej rozpoznawalnych budowli na &#347;wiecie. Centrum Kremla stanowi Plac Katedralny z Soborem Uspie&#324;skim, stanowi&#261;cym &#347;wi&#261;tyni&#281; koronacyjn&#261; car&#243;w. Obok znajduje si&#281; Sob&#243;r Archangielski. Zobaczymy te&#380; dawny Arsena&#322; z kolekcj&#261; klejnot&#243;w i insygni&#243;w w&#322;adzy Carskiego Imperium, kolekcj&#261; zabytkowej broni i dyplomatycznych podarunk&#243;w z XII - XIX w. Po po&#322;udniu spacer ul. Arbat i wizyta w s&#322;awnym moskiewskim metrze. Nocleg w hotelu.<strong><br /><br />Dzie&#324; 7. Moskwa - Warszawa.</strong> &#346;niadanie. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie stolicy Rosji. Po po&#322;udniu transfer na lotnisko, zako&#324;czenie programu i wylot z Moskwy. Przylot do Warszawy.<strong><br /><br />Uwaga:</strong> Ecco Travel zastrzega mo&#380;liwo&#347;&#263; zmiany rozk&#322;adu lot&#243;w oraz kolejno&#347;ci zwiedzania. Liczba miejsc ograniczona.</div>

Wyposażenie:

Brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Świadczenia:

<ul><li>przelot na trasie Polska - Sankt Petersburg, Moskwa - Polska wraz z op&#322;atami lotniskowymi</li><li>ubezpieczenie KL, NW w wariancie rozszerzonym</li><li>zakwaterowanie w hotelach 3*** w pokojach dwuosobowych</li><li>&#347;niadania</li><li>lokalny transport klimatyzowanymi autokarami/busami</li><li>przejazd poci&#261;giem na trasie Petersburg - Moskwa (wagony 2 klasy)</li><li>zwiedzanie wg programu (bez bilet&#243;w wst&#281;pu do zwiedzanych obiekt&#243;w)</li><li>serwis wykwalifikowanego przewodnika lokalnego oraz polskiego pilota</li></ul>

Cena nie zawiera:

<ul><li>obowi&#261;zkowa op&#322;ata za wst&#281;py do zwiedzanych obiekt&#243;w, obs&#322;uga lokalnych przewodnik&#243;w, serwis miejscowego agenta, zwyczajowe napiwki i inne op&#322;aty lokalne w wysoko&#347;ci ok. 260 EUR na osob&#281; jako pakiet p&#322;atny lokalnemu kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki,</li><li>dop&#322;aty do zakwaterowania w pokoju pojedynczym</li><li>koszty wizy i po&#347;rednictwa wizowego</li><li>miejsca obok siebie w samolocie za dodatkow&#261; op&#322;at&#261; (o cen&#281; i dost&#281;pno&#347;&#263; zapytaj sprzedawc&#281;).</li></ul>

Obsługa na miejscu:

<p>w j&#281;z. polskim</p>

Informacje wizowe:

<p>Obywateli polskich obowi&#261;zuje wiza turystyczna wydawana we w&#322;a&#347;ciwym Konsulacie Federacji Rosyjskiej (Warszawa, Gda&#324;sk, Krak&#243;w, Pozna&#324;).</p><p>KONSULAT W POZNANIU - woj. wielkopolskie, lubuskie, dolno&#347;l&#261;skie i opolskie,</p><p>KONSULAT W GDA&#323;SKU - woj. warmi&#324;sko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, pomorskie i zach.- pomorskie,</p><p>KONSULAT W KRAKOWIE - woj. ma&#322;opolskie, &#347;l&#261;skie, &#347;wi&#281;tokrzyskie i podkarpackie.</p><p>&#160;</p><p>Od 1 wrze&#347;nia 2012 roku rosyjskie urz&#281;dy konsularne w Polsce przyjmuj&#261; wy&#322;&#261;cznie elektroniczne wnioski wizowe wype&#322;nione w j&#281;zyku rosyjskim b&#261;d&#378; angielskim i wydrukowane za pomoc&#261; specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru</p><p>W celu uzyskania wizy na wjazd do Federacji Rosyjskiej nale&#380;y z&#322;o&#380;y&#263; w Wydziale Konsularnym po uprzednim zapisie przez Internet lub w Rosyjskim Centrum Wizowym (https://www.vfsglobal.com/Russia/Poland/) nast&#281;puj&#261;ce dokumenty:</p><p>&#160;</p><p>&#183; Wniosek wizowy, wype&#322;niony na stronie visa.kdmid.ru i wydrukowany po wype&#322;nieniu w formacie A4 (wniosek wydrukowany w formacie letter i inne mog&#261; by&#263; nieprzyj&#281;te). Prosimy upewni&#263; si&#281;, &#380;eby terminy wizy, podane we wniosku, by&#322;y takie same lub dopasowane do termin&#243;w okre&#347;lonych w dokumentach.</p><p>&#183; Jedno aktualne zdj&#281;cie paszportowe wklejone do zaznaczonego miejsca w formularzu wniosku wizowego. Zdj&#281;cie musi spe&#322;nia&#263; wszystkie okre&#347;lone wymagania.</p><p>&#183; Umow&#281; &#347;wiadczenia us&#322;ug turystycznych (voucher turystyczny)</p><p>&#183; Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem &#8364;30 000 wa&#380;ne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji.</p><p>Wymagany jest paszport wa&#380;ny co najmniej 6 miesi&#281;cy od daty planowanego zako&#324;czenia okresu wa&#380;no&#347;ci wnioskowanej wizy, posiadaj&#261;cy nie mniej ni&#380; 2 czyste strony przeznaczone na wizy.</p><p>Uwaga! Wiza turystyczna wydaje si&#281; na ilo&#347;&#263; dni, zgodnie z terminem podanym w potwierdzeniu/voucherze, ale nie wi&#281;cej ni&#380; 30 dni. Prosimy upewni&#263; si&#281;, &#380;eby terminy wizy, podane we wniosku, by&#322;y takie same lub dopasowane do termin&#243;w okre&#347;lonych w dokumentach.</p>

Przewodnik: Rosja, Rosja


Rosja
Rosja:
Federacja Rosyjska jest największym krajem na świecie. Zajmuje pow. Ponad 17 tys. km2 i leży na dwóch kontynentach – ¼ obszaru przypada Europie, a reszta – Azji. Rosja to obszar w większości równinny z gęstą siecią rzek. Znajdują się tu dwa największe jeziora europejskie – Ładoga i Onega. Góry Kaukazu są najwyższymi rosyjskimi górami (najwyższy szczyt Kaukazu i Europy – Elbrus 5642 m n.p.m.). Wysokość gór Ural nie przekracza1900 m n.p.m. Stolicą Rosji jest Moskwa, jedno z dwóch miast wydzielonych. Cały kraj został administracyjnie podzielony na 89 jednostek terytorialnych. W 1991 r., po rozpadzie ZSRR, w którym Rosja pełniła rolę dominującą, Federacja Rosyjska stała się osobną jednostką państwową i uniezależniła od siebie szereg państw i narodów. Obecnie zamieszkuje ją ponad 100 narodów i narodowości. Podstawowym językiem urzędowym pozostaje rosyjski, ale w użyciu jest ponad 100 uznanych języków (ok. 30 Federacja Rosyjska uznaje jako lokalne urzędowe) Rosję zamieszkuje prawie 150 mln ludzi, z czego ok. 115 mln żyje w części europejskiej. Rosjanie - w ponad 60% - wyznają prawosławie.
czytaj więcej
 

Rosja: mapa


Mapy: Rosja

Rosja wycieczki: oferty wczasów z Rosja: wycieczki objazdowe

Popularne kierunki
Serwisy tematyczne
Oszczędność i wygoda
Szeroka i aktualna oferta
Bezpieczna rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Renoma i uznanie
Oszczędność i wygoda
Gwarancja Najniższej Ceny
Ceny jak u organizatora
Rezerwacja telefoniczna
i 24h online
Szeroka i aktualna oferta
Zawsze aktualne i pełne ceny
Łatwy wybór z ponad 120 tys. ofert
Porównanie cen hotelu
u różnych organizatorów
Bezpieczna rezerwacja
87 sprawdzonych biur podróży
Płatności w systemie eCard
Bezpieczna szyfrowana rezerwacja
Profesjonalizm od 1999 r.
Jeden z pierwszych portali
w Polsce
Doradcy z wieloletnim doświadczeniem
Biuro w centrum Krakowa
newsletter

Informacje o promocjach i nowościach

Podróże z Grupą TravelOne.pl: wczasy i wycieczki

Wakacje z dziećmi Last Minute
Wakacje z dziećmi Last Minute
Na rodzinne wakacje warto wybrać się do słonecznej Bułgarii, która charakteryzuje się piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do morza. Również Chorwacja zachęca do przyjazdu rodzin z dziećmi, oferując mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Dodatkowo, na portalu TravelOne.pl, znajdziemy wiele atrakcyjnych ofert, w tym Grecja Last Minute czy Portugalia Last Minute, które pozwolą nam zaplanować wczasy w znacznie niższej cenie. Polecamy również Wyspy Kanaryjskie, gdzie znajdziemy najlepsze parki wodne z licznymi zjeżdżalniami, które są ulubionym miejscem dzieci.
 
Egzotyczne plaże w cenach Last Minute - wakacje w Tajlandii >>
Luksusowy urlop w Emiratach Arabskich - zobacz hotele z All Inclusive >>
Morze Cudów i Cuda Nad Rzeka -  wycieczki objazdowe do Izraela >>